فرش مقیمی

آدرس: کرمان، خیابان گنجعلیخان، فرش مقیمی

شماره تماس: 2231217