فرش ولیعصر(ع)

آدرس: کرمان، چهارراه ناصریه، اواسط خیابان آلاشت، مقابل کوچه شماره 7

شماره تماس: 3126005