فرش جلگه

آدرس: کرمان، خیابان مدرس، خیابان سلمان فارسی، نبش کوچه شماره 3

شماره تماس: 3342126