گالری فرش وزیری نسب

آدرس: کرمان، خیابان امام، روبروی کوچه شماره 24، جنب بانک رسالت

شماره تماس: 2223971