گنجینه هنرمندان، قالی خوبان

آدرس: کرمان، خیابان ابن سینا، پاساز نیایش

تلفکس: 2250408