فروشگاه گنجینه فرش

آدرس: کرمان، چهارراه اقبال

شماره تماس: 2460538