راه‌اندازي اتحاديه صنايع دستي در جهت فراهم كردن اشتغال پايدار براي زنان استان

مدير كل امور بانوان و خانواده  استانداري كرمان به راه اندازي اتحاديه صنايع دستي در جهت فراهم كردن اشتغال پايدار براي زنان استان اشاره كرد و گفت: اين اتحاديه با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي و امور بانوان استانداري راه اندازي شود تا به امور و برنامه هاي حوزه صنايع دستي مربوط به زنان رسيدگي شود.

1 2 3