نمایشگاه سالانه خوشنویسی استان کرمان در موزه هنرهای معاصر صنعتی برگزار می شود

به مناسبت هفته خوشنویسی که از 24 مهرماه آغاز می شود نمایشگاهی ار آثار خوشنویسی پیشکسوتان ، اساتید، و بزرگان خوشنویسی ،کرمان در بخش دوم گالریهای موزه هنرهای معاصر صنعتی بر پا می گردد.

1 2 3